Historie

Historie farního kostela

Farní kostel svatého Vavřince je nejvýznamnější památkou v Červené Lhotě. Jádro stavby bylo postaveno v první třetině 13. století kolem roku 1240 v románském slohu. Následně bylo zřejmě prodlouženo gotickou i renesanční přístavbou. Během úprav roku 1751 byl zvýšen západní přístavek o zvonicové patro a bylo vybudováno točité schodiště. Roku 1899 proběhly další stavební úpravy, při kterých byl stržen závěr kostela s apsidou, prodloužena loď, po obou stranách přistavěny kaple a následně zakončena novou apsidou. Podle dochovaných střílnových oken v patře lze usuzovat, že kostel sloužil také k obranným účelům. Ve věži jsou umístěny dva zvony z let 1505 a 1552. Mladší pochází ze zaniklé obce Stará Voda ve vojenském újezdě u města Libavá.

Ke kostelu patří farní budova. Kolem kostel býval původní hřbitov. Asi v roce 1894 byl přestěhován na dnešní místo.

Zdroj: Wikipedie

Historie kaple sv. Antonína Paduánského v Okřešicích

Původní kaple

Kaple sv. Antonína Paduánského je malebný kostelík stojící uprostřed vsi Okřešice. Původně zde stál pouze dřevěný kříž, postavený obcí v roce 1863: Později byla u kříže postavena na náklady obce kaplička, vysvěcená roku 1882. Na oltáři byla socha Panny Marie Bolestné, na stěnách obrazy sv. Anny, sv. Josefa a Panny Marie Růžencové. Kaplička měla i malou věž, kde visel zvon. Konaly se zde pobožnosti každou neděli.

Stavba nové kaple

Časem ale obec zjistila potřebu větší kaple, protože kapacita původní kapličky byla pouze asi 10 osob. Proto byla roku 1910 původní stavba zbourána a započata stavba nové kaple, jejímiž zakladateli byli manželé Marešovi. Ostatní obyvatelé obce přispěli financemi, prací i materiálně, a tak se díky spolupráci celé obce událo 6. listopadu 1910 slavnostní posvěcení kaple sv. Antonína Paduánského. Kaple byla zasvěcena právě sv. Antonínu Paduánskému na přání zakladatelky, která se v den jeho svátku podrobila úspěšné operaci. V kapli můžeme nalézt sochu sv. Antonína a obraz Madony. Křížová cesta a nová kazatelna byly přidány roku 1913. Do kaple byl pověšen zvon z původní kaple a navíc byl přidán další zvon Maria, vážící 152 kg.

Od roku 1922 po současnost

Od roku 1922 nebyla ustanovena dohoda mezi obcí Okřešice, která vlastní kapli sv. Antonína Paduánského, a proto nebyly v kapli slouženy pravidelně mše svaté. Tuto situaci vyřešil nástup P. Bohumila Mikuláše do farnosti (1947) v sousední Červené Lhotě, který v Ořešicích začal sloužit mše každou neděli. Díky tomuto knězi byla ke kapli přistavěna sakristie, zpovědnice, schody na kůr a kazatelnu. Kaple se opravila a znovu vymalovala. Roku 1969 byl do kaple přidán a vysvěcen nový zvon.

Zdroj: Historie kaple sv. Antonína Paduánského v Okřešicích, při 100. výročí postavení a vysvěcení. Okřešice - Sdružení pro obnovu kaple Okřešice 2010.